Warranty conditions Leifheit AG

All warranty conditions (PDF)

 

Garantiebedingungen für Deutschland

Die nachstehend geregelten Garantien stellen eine freiwillige Leistung der Leifheit AG, Leifheitstraße 1, 56377 Nassau (nachfolgend „Leifheit“) dar. Du kannst die jeweilige Garantie nach Maßgabe dieser Garantiebedingungen in Anspruch nehmen.
 

Auf ausgewählte Qualitätsprodukte gewährt Leifheit drei (3) bzw. fünf (5) Jahre Garantie ab Kaufdatum (bzw. bei Bestellungen ab Erhalt der Ware). Leifheit garantiert, dass originale Produkte der Marke „Leifheit“ für die Dauer der Garantiezeit frei von Material- und Fabrikationsfehlern sind (nachfolgend „Garantiefall“). Die individuelle Garantiezeit für das Produkt findest Du auf der jeweiligen Produktseite im Online-Shop von Leifheit, der Bedienungsanleitung zum Produkt und zusätzlich auf der Verpackung des Produktes.

 

Leifheit gewährt nach eigener Wahl einen Anspruch auf kostenlosen Ersatz oder Reparatur im Garantiefall. Falls eine Reparatur nicht durchführbar ist und ein identisches Produkt zum Zwecke des Austauschs nicht mehr im Sortiment verfügbar ist, erhältst Du ein möglichst gleichwertiges Ersatzprodukt. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist im Garantiefall jedoch nicht möglich. Diese Garantie gewährt zudem keine Schadensersatzansprüche.
 

Weitergehende Ansprüche bestehen aus dieser Garantie nur für Verbraucher (§ 13 BGB) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen (§ 479 Abs. 3 BGB):

 

 • Leifheit hat die zum Zwecke der Garantiemaßnahmen erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.

 • Hat der Kunde die Produkte gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, bevor der Garantiefall offenbar wurde, ist Leifheit im Rahmen der Garantiemaßnahme verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen des fehlerhaften Produkts und den Einbau oder das Anbringen des reparierten oder ersetzten Produkts zu ersetzen.

 • Der Kunde hat Leifheit das Produkt bzw. zum Zwecke der Garantiemaßnahme zur Verfügung zu stellen.

 • Liefert Leifheit zum Zwecke der Garantiemaßnahme ein fehlerfreies Produkt, so sind vom Kunden die Nutzungen nicht herauszugeben oder durch ihren Wert zu ersetzen. Leifheit hat das ersetzte Produkt auf eigene Kosten zurückzunehmen.

 • Leifheit hat die Garantiemaßnahme innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde Leifheit über den Garantiefall unterrichtet hat, und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Kunden durchzuführen, wobei die Art der Ware sowie der Zweck, für den der Kunde die Ware benötigt, zu berücksichtigen sind.

Ausgeschlossen von der Garantie sind:

 • gebrauchsbedingte oder sonstige normale Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen;
 • Mängel, die infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs bzw. eines unsachgemäßen Umgangs (z.B. Schlag, Stoß, Fall) entstanden sind;
 • Mängel, die durch Nichtbeachtung der vorgegebenen Bedienungshinweisen entstanden sind;
 • bei akkubetriebenen Geräten: Kürzere Entladungszeit des Akkus entsprechend dem Alter und der Nutzung des Akkus.

Zur Inanspruchnahme der Garantie wende Dich bitte unter Angabe der Problembeschreibung und unter Vorlage des ausgestellten Rechnungsbelegs (in Kopie) direkt an Leifheit entweder per E-Mail an info@leifheit.com oder über unsere [kostenfreie] Hotline unter 0800 5343434.
 

Neben der freiwilligen Garantie stehen Dir die gesetzlichen Ansprüche gegen den Verkäufer bei Mängeln des Produkts uneingeschränkt zu. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Ansprüche ist unentgeltlich. Die vorstehenden Garantiebedingungen schränken Deine gesetzlichen Ansprüche gegen den Verkäufer nicht ein.

Warranty conditions for Poland

 • Poland

  WARUNKI GWARANCJI

  DLA PRODUKTÓW LEIFHEIT

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za zakup produktu firmy Leifheit!

  Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że wszystkie oferowane przez nas towary są produkowane z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców i materiałów. Swoim Klientom chcemy zapewnić przyjemność kupowania i radość z użytkowania produktów najwyższej jakości. Dbając o zadowolenie naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, aby zakupione przez Państwa towary wyróżniały się solidnością wykonania, a w przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad, mogli Państwo skorzystać z uprawnień zapewnionych przez nas

  w niniejszej Gwarancji.

   

  Dane Gwaranta

   

  1. Leifheit AG z siedzibą w Nassau, Niemcy (adres: Leifheitstraße 1, 56377 Nassau),

  („Gwarant” lub „Leifheit”) wydaje kupującym będącym konsumentami

  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (osoby fizyczne nieprowadzące

  działalności gospodarczej) („Kupujący”) niniejszy dokument gwarancyjny określający obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego oraz zasady skorzystania z gwarancji („Gwarancja”). Leifheit posiada spółkę zależną na terenie Polski pod firmą Leifheit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.

   

  2. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad w produktach niezakupionych

  w naszym oficjalnym sklepie internetowym lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce, uprzejmie prosimy o kierowanie roszczeń wynikających z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową bezpośrednio do sprzedawcy, u którego zakupili Państwo dany produkt.

   

  Zakres Gwarancji

   

  3. Postanowienia niniejszej Gwarancji obejmują wyłącznie produkty zakupione

  w naszym oficjalnym sklepie internetowym firmy Leifheit Polska sp. z o.o. pod

  adresem: www.leifheitsklep.pl lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce, których aktualna lista znajduje się tutaj („Produkty”).

   

  4. Gwarancja obowiązuje tylko względem osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Produkty Leifheit przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego.

  Gwarancja nie jest udzielana na rzecz podmiotów profesjonalnych – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W celu uniknięcia wątpliwości, Gwarancja nie

  obowiązuje względem przedsiębiorców – osób fizycznych zawierających umowę

  bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego

  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej,

  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji

  o Działalności Gospodarczej.

   

  5. Gwarant nie świadczy usług pogwarancyjnych po okresie Gwarancji.

   

  Produkty objęte Gwarancją

   

  6. Leifheit udziela Kupującemu Gwarancji na prawidłowe działanie Produktów

  zakupionych przez Kupującego w sklepie internetowym pod adresem:

  www.leifheitsklep.pl („Sklep”) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce.

   

  7. Każdy zakupiony Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem

  i funkcją.

   

  Okres Gwarancji

   

  8. Okres Gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu danego Produktu w Sklepie lub

  w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży u dystrybutora Leifheit w Polsce.

   

  9. Na określone Produkty jest udzielana Gwarancja na okres 3 lat albo 5 lat od daty zakupu Produktu. Wszelkie szczegóły w zakresie okresów Gwarancji są określone przy zakupie danego Produktu.

   

  Zakres ochrony gwarancyjnej

   

  10. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie i dotyczą uszkodzeń wynikających z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych Produktów.

   

  11. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  12. Gwarancja nie przysługuje, jeśli:

   

  a. wygasł Okres Gwarancji;

   

  b. Kupujący nie dokonał niezwłocznego zgłoszenia wady zgodnie z pkt. 15

  niniejszej Gwarancji;

   

  c. Produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, w tym z instrukcją

  obsługi załączoną do Produktu;

   

  d. Produkt był użytkowany pomimo jego widocznego uszkodzenia;

   

  e. wady Produktu powstały na skutek niewłaściwych prac konserwacyjnych lub

  zaniechania czynności konserwacyjnych przez Kupującego;

   

  f. Produkt był demontowany, modyfikowany lub naprawiany przez osoby

  nieuprawnione;

   

  g. Produkt zawiera uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia,

  odkształcenia spowodowane uderzeniem);

   

  h. wady Produktu powstały wskutek prac bądź składowania w niekorzystnych

  warunkach atmosferycznych, tj. dużej wilgotności, zapylenia, w zbyt niskiej lub

  zbyt wysokiej temperaturze otoczenia;

   

  i. wady Produktu powstały na skutek stosowania przez Kupującego

  nieoryginalnych części zamiennych, osprzętu lub materiałów eksploatacyjnych

  albo na skutek kontynuowania pracy na niesprawnym Produkcie;

   

  j. wady Produktu lub uszkodzenia powstały w transporcie.

   

  13. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie.

   

  14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego

  wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.

   

  Procedura zgłaszania wad Produktów

   

  15. Wykrytą lub ujawnioną wadę Produktu należy niezwłocznie (nie później niż

  w terminie 7 dni od daty wykrycia) zgłosić w okresie Gwarancji pisemnie na adres

  mailowy: info.pl@leifheit.com wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja na

  podstawie Gwarancji”. Do reklamacji prosimy zawsze załączyć dowód zakupu

  reklamowanego Produktu– na przykład w formie elektronicznego potwierdzenia

  zakupu, faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

   

  16. Zgłoszenie wady Produktu w ramach Gwarancji powinno zawierać opis stwierdzonych wad Produktu oraz zdjęcia lub filmy dokumentujące stwierdzone wady.

   

  17. Leifheit rozpatrzy zgłoszenie reklamacji w ramach Gwarancji na podstawie przesłanych

  dokumentów oraz opisu wad, zdjęć lub filmów dokumentujących stan Produktu i

  stwierdzone wady. W przypadku gdy na podstawie zdjęć Leifheit nie będzie mógł

  stwierdzić zakresu, charakteru wad i rozpatrzyć reklamacji, a także w przypadku braku możliwości dostarczenia zdjęć lub filmu umożliwiającego ocenę stanu Produktu lub jeżeli z innych względów konieczne będzie odesłanie Produktu w celu oceny jego stanu, Kupujący powinien przesłać zapakowany Produkt na koszt Gwaranta na adres:

  OlzaLogistic- Leifheit AG,

  ul. Kościuszki 33,

  43-400 Cieszyn, Polska.

  W takim przypadku koszt przesyłki zwracany jest przez Gwaranta w sposób ustalony

  z Kupującym.

   

  18. Leifheit poinformuje o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku odesłania Produktu na adres wskazany powyżej,

  w terminie 14 dni od daty odebrania odesłanego Produktu, w zależności co nastąpi

  później.

   

  19. W razie uznania wady Produktu Leifheit dokona usunięcia uznanej wady poprzez bezpłatną wymianę Produktu na nowy wolny od wad lub wymianę części zamiennej Produktu na nową wolną od wad. Sposób usunięcia wady Produktu zależy od jej charakteru i zakresu.

   

  20. W wypadku gdy nie będzie Produktu w aktualnej ofercie Gwaranta celem jego wymiany,

  Kupujący otrzyma Produkt najbardziej zbliżony do zakupionego. Podobnie, jeżeli

  naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Leifheit, może on dokonać wymiany na Produkt najbardziej zbliżony do zakupionego.

   

  21. W razie uznania reklamacji Leifheit zobowiązuje się do wymiany Produktu na nowy wolny od wad (lub wymianę części zamiennej Produktu na nową wolną od wad) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Kupującego wadliwego Produktu (jego części zamiennej), a gdy to nie jest konieczne, od daty uznania reklamacji lub w innym terminie uzgodnionym z Kupującym.

   

  22. Leifheit odmówi uznania reklamacji, jeżeli stwierdzi:

  a. okoliczności, o których mowa w 12 i 13 powyżej;

  b. wady inne niż wady tkwiące w sprzedanym Produkcie dotyczące uszkodzeń

  wynikających z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych;

  c. ujawnienie się lub powstanie wad po wygaśnięciu Okresu Gwarancji.

   

  23. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wymiana Produktu lub wymiana części zamiennych na nowe została wykonana przez nieuprawiony do tego podmiot inny niż Leifheit.

   

  24. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych,

  przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Leifheit.

   

  Odpowiedzialność

   

  25. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji za wady Produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych niż tkwiące w Produkcie w dniu jego zakupu. W szczególności nie ponosi on odpowiedzialności, gdy Kupujący eksploatował lub konserwował Produkt niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, oddał go do naprawy osobom nieupoważnionym z pominięciem Gwaranta, sam je naprawiał, a także używał części zamiennych, pochodzących od innych producentów niż Gwarant.

   

  Postanowienia końcowe

   

  26. Gwarant nie wystawia duplikatów niniejszych Warunków Gwarancji.

   

  27. Niniejsza Gwarancja obowiązuje w stosunku do Produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oficjalnym sklepie internetowym firmy Leifheit pod adresem: www.leifheitsklep.pl lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce.

   

  Zespół Leifheit

International warranty conditions

 • Bulgarian

  Гаранционни условия

   

   

  3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

  За настоящия качествен продукт Leifheit AG (Лаифхайт АГ) предоставя 3 години гаранция, считано от датата на закупуване (респ. при получаване на стоката при поръчка). Гаранцията трябва да бъде предявена своевременно след появата на дефекта в рамките на гаранционния период. Гаранцията се отнася за свойствата на продуктите.

   

  Изключени от гаранцията са:

  (1) обусловени от употребата или други естествено възникнали дефекти от износване;

  (2) щети вследствие на неправилна употреба или третиране (напр. удар, блъскане, падане);

  (3) щети вследствие на неспазване на зададените указания за обслужване;

  (4) батерия, респ. акумулаторна батерия

   

  В случай на гаранция Leifheit (Лайфхайт) по собствена преценка Ви предоставя или ремонт на дефектните части, или смяна на продукта. Когато не може да се извърши ремонт и в асортимента вече не се предлага същият продукт, получавате заместващ продукт, който е възможно най-равностоен. Връщане на покупната цена в случай на гаранция не е възможно. Освен това тази гаранция не дава право на обезщетение за вреди.

   

  За ползване на гаранцията се обърнете към съответния търговец, от който сте закупили продукта, като представите дефектния продукт и документа за покупката (копие).Тази гаранция е валидна в целия свят.

   

  Вашите законни права, по-специално правото на получаване на гаранцията, остават в сила и не се ограничават от тази гаранция.

   

   

  5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

  За настоящия качествен продукт Leifheit AG (Лаифхайт АГ) предоставя 5 години гаранция, считано от датата на закупуване (респ. при получаване на стоката при поръчка). Гаранцията трябва да бъде предявена своевременно след появата на дефекта в рамките на гаранционния период. Гаранцията се отнася за свойствата на продуктите.

   

  Изключени от гаранцията са:

  (1) обусловени от употребата или други естествено възникнали дефекти от износване;

  (2) щети вследствие на неправилна употреба или третиране (напр. удар, блъскане, падане);

  (3) щети вследствие на неспазване на зададените указания за обслужване;

  (4) батерия, респ. акумулаторна батерия

   

  В случай на гаранция Leifheit (Лайфхайт) по собствена преценка Ви предоставя или ремонт на дефектните части, или смяна на продукта. Когато не може да се извърши ремонт и в асортимента вече не се предлага същият продукт, получавате заместващ продукт, който е възможно най-равностоен. Връщане на покупната цена в случай на гаранция не е възможно. Освен това тази гаранция не дава право на обезщетение за вреди.

   

  За ползване на гаранцията се обърнете към съответния търговец, от който сте закупили продукта, като представите дефектния продукт и документа за покупката (копие).Тази гаранция е валидна в целия свят.

   

  Вашите законни права, по-специално правото на получаване на гаранцията, остават в сила и не се ограничават от тази гаранция. 

 • Croatian

  Jamstvo

   

  3 Godine Jamstvo

  Za ovaj kvalitetan proizvod Vam tvrtka Leifheit AG daje jamstvo od 3 godine od dana kupnje (odnosno kod narudžbi od zaprimanja robe).

   

  Jamstvena prava morate reklamirati neposredno nakon nastanka štete unutar jamstvenog roka. Jamstvo se odnosi na svojstva proizvoda.

   

  Od jamstva je isključeno:

  (1) nedostaci, uvjetovani korištenjem ili nekim drugim prirodno nastalim habanjem;

  (2) štete, nastale nepravilnom upotrebom, odnosno rukovanjem (npr. udarac, udar, pad);

  (3) štete, nastale zbog nepridržavanja navedenih uputa za rukovanje;

  (4) baterija, odnosno punjiva baterija

   

  U jamstvenom slučaju Leifheit prema svojoj procjeni nudi popravak neispravnih dijelova ili zamjenu proizvoda. Ako bi popravak bio neizvediv i ako identični proizvod za zamjenu više nije u asortimanu, onda ćete dobiti što ekvivalentniji zamjenski proizvod. Povrat iznosa prodajne cijene u jamstvenom slučaju nije moguć. Ovo jamstvo osim toga ne obuhvaća pravo na nadoknadu štete.

   

  Za realizaciju jamstvenog prava obratite se predočenjem neispravnog proizvoda i računa kupnje (kopija) onom trgovcu, kod kojeg ste proizvod kupili. Ovo jamstvo vrijedi po cijelom svijetu.

   

  Vaša zakonska prava, naročito jamstvena prava, za Vas vrijede i nadalje i ovim jamstvom nisu ograničena. 

   

   

  5 Godine Jamstvo

  Za ovaj kvalitetan proizvod Vam tvrtka Leifheit AG daje jamstvo od 5 godine od dana kupnje (odnosno kod narudžbi od zaprimanja robe).

   

  Jamstvena prava morate reklamirati neposredno nakon nastanka štete unutar jamstvenog roka. Jamstvo se odnosi na svojstva proizvoda.

   

  Od jamstva je isključeno:

  (1) nedostaci, uvjetovani korištenjem ili nekim drugim prirodno nastalim habanjem;

  (2) štete, nastale nepravilnom upotrebom, odnosno rukovanjem (npr. udarac, udar, pad);

  (3) štete, nastale zbog nepridržavanja navedenih uputa za rukovanje;

  (4) baterija, odnosno punjiva baterija

   

  U jamstvenom slučaju Leifheit prema svojoj procjeni nudi popravak neispravnih dijelova ili zamjenu proizvoda. Ako bi popravak bio neizvediv i ako identični proizvod za zamjenu više nije u asortimanu, onda ćete dobiti što ekvivalentniji zamjenski proizvod. Povrat iznosa prodajne cijene u jamstvenom slučaju nije moguć. Ovo jamstvo osim toga ne obuhvaća pravo na nadoknadu štete.

   

  Za realizaciju jamstvenog prava obratite se predočenjem neispravnog proizvoda i računa kupnje (kopija) onom trgovcu, kod kojeg ste proizvod kupili. Ovo jamstvo vrijedi po cijelom svijetu.

   

  Vaša zakonska prava, naročito jamstvena prava, za Vas vrijede i nadalje i ovim jamstvom nisu ograničena.

 • Czech

  Záruční podmínky

   

   

  Záruka 3 let

  Na tento kvalitní výrobek poskytuje společnost Leifheit AG záruku v délce 3 let ode dne zakoupení produktu (resp. při objednání od data obdržení zboží). Nároky ze záruky musejí být uplatněny neprodleně po výskytu poruchy během záruční doby.

   

  Záruka se vztahuje na vlastnosti výrobku. Vyjmuty ze záruky jsou:

  (1) vady z důvodu používání či jiné běžné vady způsobené opotřebením;

  (2) poškození způsobená neodborným používáním (např. úder, náraz, pád);

  (3) poškození způsobené nedodržením uvedených pokynů k obsluze;

  (4) baterie

   

  V případě poskytování záruky vám společnost Leifheit dle vlastního uvážení buď opraví poškozené díly nebo výrobek vymění. Pokud by byla oprava neproveditelná a v sortimentu by se nenacházel stejný produkt na výměnu, obdržíte náhradní výrobek stejné hodnoty. Navrácení kupní ceny není v případě záruky možné. Tato záruka nezaručuje také žádné nároky na náhradu škody. Tato záruka neposkytuje žádné nároky na odškodnení.

   

  Při uplatňování záruky se prosím obraťte s předložením vadného výrobku, nákupního dokladu (kopie) a pokynů o záruce na příslušného prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

   

  Tato záruka má platnost po celém světě.

   

  Vaše zákonná práva, obzvláště pak práva ze záruky, platí pro vás i nadále a nejsou touto zárukou nijak omezena.

   

   

  Záruka 5 let

  Na tento kvalitní výrobek poskytuje společnost Leifheit AG záruku v délce 5 let ode dne zakoupení produktu (resp. při objednání od data obdržení zboží). Nároky ze záruky musejí být uplatněny neprodleně po výskytu poruchy během záruční doby.

   

  Záruka se vztahuje na vlastnosti výrobku. Vyjmuty ze záruky jsou:

  (1) vady z důvodu používání či jiné běžné vady způsobené opotřebením;

  (2) poškození způsobená neodborným používáním (např. úder, náraz, pád);

  (3) poškození způsobené nedodržením uvedených pokynů k obsluze;

  (4) baterie

   

  V případě poskytování záruky vám společnost Leifheit dle vlastního uvážení buď opraví poškozené díly nebo výrobek vymění. Pokud by byla oprava neproveditelná a v sortimentu by se nenacházel stejný produkt na výměnu, obdržíte náhradní výrobek stejné hodnoty. Navrácení kupní ceny není v případě záruky možné. Tato záruka nezaručuje také žádné nároky na náhradu škody. Tato záruka neposkytuje žádné nároky na odškodnení.

   

  Při uplatňování záruky se prosím obraťte s předložením vadného výrobku, nákupního dokladu (kopie) a pokynů o záruce na příslušného prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

   

  Tato záruka má platnost po celém světě.

   

  Vaše zákonná práva, obzvláště pak práva ze záruky, platí pro vás i nadále a nejsou touto zárukou nijak omezena.

 • Danish

  Garantibetingelser

   

   

  3 års garanti

  På det foreliggende kvalitetsprodukt yder Leifheit AG 3 års garanti fra købsdatoen (eller ved bestillinger fra modtagelsen af varen).

   

  Kravet om garantidækning skal du gøre gældende så snart defekten opstår inden for garantiperioden. Garantien gælder for produkternes beskaffenhed.

   

  Ikke omfattet af garantien er:

  (1) brugsbetingede eller andre naturligt frembragte slidmangler;

  (2) skader, der skyldes ukorrekt brug eller håndtering (f.eks. slag, stød, fald);

  (3) skader der skyldes manglende overholdelse af de foreskrevne betjeningsanvisninger;

  (4) batteri eller akku

   

  I tilfælde af en garantisag yder Leifheit, efter egen vurdering, enten reparation af defekte dele eller udskiftning af produktet. Hvis en reparation ikke kan gennemføres, og der ikke længere findes et identisk produkt i sortimentet, der kan bruges til ombytning, modtager du et tilsvarende erstatningsprodukt så vidt muligt af samme værdi. Refusion af købsprisen er ikke mulig i en garantisag. Denne garanti giver desuden ikke krav på skadeserstatning.

   

  For at gøre garantien gældende skal du, medbringende det defekte produkt og kvitteringen (kopi), henvende dig til den forhandler, hvor du har købt produktet. Denne garanti gælder worldwide.

   

  Dine lovfastsatte rettigheder, specielt garantirettigheder, gælder fortsat og begrænses ikke af denne.

   

   

  5 års garanti

  På det foreliggende kvalitetsprodukt yder Leifheit AG 5 års garanti fra købsdatoen (eller ved bestillinger fra modtagelsen af varen).

   

  Kravet om garantidækning skal du gøre gældende så snart defekten opstår inden for garantiperioden. Garantien gælder for produkternes beskaffenhed.

   

  Ikke omfattet af garantien er:

  (1) brugsbetingede eller andre naturligt frembragte slidmangler;

  (2) skader, der skyldes ukorrekt brug eller håndtering (f.eks. slag, stød, fald);

  (3) skader der skyldes manglende overholdelse af de foreskrevne betjeningsanvisninger;

  (4) batteri eller akku

   

  I tilfælde af en garantisag yder Leifheit, efter egen vurdering, enten reparation af defekte dele eller udskiftning af produktet. Hvis en reparation ikke kan gennemføres, og der ikke længere findes et identisk produkt i sortimentet, der kan bruges til ombytning, modtager du et tilsvarende erstatningsprodukt så vidt muligt af samme værdi. Refusion af købsprisen er ikke mulig i en garantisag. Denne garanti giver desuden ikke krav på skadeserstatning.

   

  For at gøre garantien gældende skal du, medbringende det defekte produkt og kvitteringen (kopi), henvende dig til den forhandler, hvor du har købt produktet. Denne garanti gælder worldwide. Dine lovfastsatte rettigheder, specielt garantirettigheder, gælder fortsat og begrænses ikke af denne.

 • Dutch

  Garantievoorwaarden

   

   

  3 Jaar Garantie

  Op dit kwaliteitsproduct geeft Leifheit AG 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop (of bij bestellingen vanaf ontvangst van het product). Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na het optreden van de defecten gebeuren en binnen de garantietermijn.

   

  De garantie dekt de kwaliteit van de producten. Vallen niet onder garantie:

  (1) gebruiksgerelateerde of andere natuurlijke defecten veroorzaakt door slijtage;

  (2) defecten veroorzaakt door fout gebruik of verkeerde omgang (bv. slag, stoot, val);

  (3) defecten door het niet navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen;

  (4) de batterij

   

  In geval van garantie beslist Leifheit naar eigen goeddunken of de defecte onderdelen gerepareerd worden of het product vervangen wordt. Indien reparatie niet mogelijk is en een identiek product niet meer in het assortiment voorhanden is ter vervanging, krijgt u een zo gelijkwaardig mogelijk vervangproduct. Een terugbetaling van de aankoopprijs is met de garantie niet mogelijk. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding.

   

  Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding. Om aanspraak te maken op garantie, wendt u zich tot de handelaar waarvan u het product gekocht heeft, op vertoon van het aankoopbewijs (kopie) en het garantiecertificaat.

   

  Deze garantie geldt wereldwijd.

   

  Uw wettelijke rechten en vooral uw rechten op garantie blijven van toepassing en zijn niet beperkt door deze garantie.

   

   

   

  5 Jaar Garantie

  Op dit kwaliteitsproduct geeft Leifheit AG 5 jaar garantie vanaf de datum van aankoop (of bij bestellingen vanaf ontvangst van het product). Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na het optreden van de defecten gebeuren en binnen de garantietermijn.

   

  De garantie dekt de kwaliteit van de producten. Vallen niet onder garantie:

  (1) gebruiksgerelateerde of andere natuurlijke defecten veroorzaakt door slijtage;

  (2) defecten veroorzaakt door fout gebruik of verkeerde omgang (bv. slag, stoot, val);

  (3) defecten door het niet navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen;

  (4) de batterij

   

  In geval van garantie beslist Leifheit naar eigen goeddunken of de defecte onderdelen gerepareerd worden of het product vervangen wordt. Indien reparatie niet mogelijk is en een identiek product niet meer in het assortiment voorhanden is ter vervanging, krijgt u een zo gelijkwaardig mogelijk vervangproduct. Een terugbetaling van de aankoopprijs is met de garantie niet mogelijk. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding.

   

  Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding. Om aanspraak te maken op garantie, wendt u zich tot de handelaar waarvan u het product gekocht heeft, op vertoon van het aankoopbewijs (kopie) en het garantiecertificaat.

   

  Deze garantie geldt wereldwijd.

   

  Uw wettelijke rechten en vooral uw rechten op garantie blijven van toepassing en zijn niet beperkt door deze garantie.

 • English

  Warranty conditions

   

   

  3 years guarantee

  Leifheit AG grants you 3 years guarantee as of the date of purchase (or for order upon receipt of the goods) for the quality product at hand. The guarantee claims must be asserted immediately upon occurrence of the defect within the guarantee period.The guarantee is limited to the quality of the products.

   

  The following are excluded from the guarantee:

  (1) wear caused by proper use or natural causes;

  (2) damage caused by improper use or handling (e.g. impact, bump, fall);

  (3) damage caused by non-compliance with stated operating instructions;

  (4) the rechargeable battery In case of a guarantee claim, Leifheit will at its own discretion provide either repair of defective parts or replace the product.

   

  If a repair is not possible and if an identical product is no longer available within the product range for replacement, you will receive a replacement product that is, insofar as possible, of equal value. In case of a guarantee claim, the purchase price cannot be reimbursed. This guarantee also does not grant compensation rights. This guarantee furthermore does not grant any claims for damages.

   

  To assert the guarantee, please contact the seller where you purchased the product and present the defective product, the purchase receipt (copy) and the guarantee slip.

   

  The guarantee is valid globally.

   

  Your statutory rights, in particular warranty rights, continue to be valid and are not limited by this warranty.

   

   

  5 years guarantee

  Leifheit AG grants you 5 years guarantee as of the date of purchase (or for order upon receipt of the goods) for the quality product at hand. The guarantee claims must be asserted immediately upon occurrence of the defect within the guarantee period.The guarantee is limited to the quality of the products.

   

  The following are excluded from the guarantee:

  (1) wear caused by proper use or natural causes;

  (2) damage caused by improper use or handling (e.g. impact, bump, fall);

  (3) damage caused by non-compliance with stated operating instructions;

  (4) the rechargeable battery In case of a guarantee claim, Leifheit will at its own discretion provide either repair of defective parts or replace the product.

   

  If a repair is not possible and if an identical product is no longer available within the product range for replacement, you will receive a replacement product that is, insofar as possible, of equal value. In case of a guarantee claim, the purchase price cannot be reimbursed. This guarantee also does not grant compensation rights. This guarantee furthermore does not grant any claims for damages.

   

  To assert the guarantee, please contact the seller where you purchased the product and present the defective product, the purchase receipt (copy) and the guarantee slip.

   

  The guarantee is valid globally.

   

  Your statutory rights, in particular warranty rights, continue to be valid and are not limited by this warranty.

 • Estonian

  Garantiitingimused

   

   

  3-aastane garantii

  Leifheit AG annab sellele kvaliteettootele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast (või tellimuste korral alates kauba kättesaamisest).

   

  Garantiinõuded tuleb esitada kohe pärast defekti ilmnemist garantiiaja jooksul. Garantii kehtib toote kvaliteedile.

   

  Garantii ei hõlma järgmist:

  (1) kasutamisest tingitud või muu loomulik kulumine;

  (2) ebaõigest kasutamisest või käitlemisest tekkinud kahjud (nt löögid, kokkupõrked, kukkumine);

  (3) ettenähtud kasutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud;

  (4) patarei või aku

   

  Garantiijuhtumi korral valib Leifheit oma äranägemise järgi kas vigaste osade parandamise või toote väljavahetamise. Juhul kui parandamine pole võimalik ja sortimendis ei ole enam identset asendustoodet, saate võimalikult samaväärse asendustoote. Ostuhinda garantiijuhtumi korral ei tagastata. Garantii ei anna õigust kahjunõuete esitamiseks.

   

  Garantiinõude esitamiseks pöörduge koos vigase toote ja ostu tõendava dokumendiga (koopia) edasimüüja poole, kellelt te toote ostsite. See garantii kehtib kogu maailmas.

   

  Teie seaduslikud õigused, eriti garantiiõigused jäävad kehtima ning see garantii neid ei piira.

   

  Leifheit AGSus derechos legales, y sobre todo sus derechos de garantía, siguen válidos y no son limitados por esta garantía.

   

   

  5-aastane garantii

  Leifheit AG annab sellele kvaliteettootele 5-aastase garantii alates ostukuupäevast (või tellimuste korral alates kauba kättesaamisest).

   

  Garantiinõuded tuleb esitada kohe pärast defekti ilmnemist garantiiaja jooksul. Garantii kehtib toote kvaliteedile.

   

  Garantii ei hõlma järgmist:

  (1) kasutamisest tingitud või muu loomulik kulumine;

  (2) ebaõigest kasutamisest või käitlemisest tekkinud kahjud (nt löögid, kokkupõrked, kukkumine);

  (3) ettenähtud kasutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud;

  (4) patarei või aku

   

  Garantiijuhtumi korral valib Leifheit oma äranägemise järgi kas vigaste osade parandamise või toote väljavahetamise. Juhul kui parandamine pole võimalik ja sortimendis ei ole enam identset asendustoodet, saate võimalikult samaväärse asendustoote. Ostuhinda garantiijuhtumi korral ei tagastata. Garantii ei anna õigust kahjunõuete esitamiseks.

   

  Garantiinõude esitamiseks pöörduge koos vigase toote ja ostu tõendava dokumendiga (koopia) edasimüüja poole, kellelt te toote ostsite. See garantii kehtib kogu maailmas.

   

  Teie seaduslikud õigused, eriti garantiiõigused jäävad kehtima ning see garantii neid ei piira.

   

  Leifheit AGSus derechos legales, y sobre todo sus derechos de garantía, siguen válidos y no son limitados por esta garantía.

 • Finnish

  Takuuehdot

   

   

  3 vuoden takuu

  Leifheit AG myöntää tälle laatutuotteelle 3 vuoden takuun ostopäivästä alkaen (tai tilauksissa tuotteen vastaanottamisesta alkaen).

   

  Takuuvaatimukset on esitettävä välittömästi vian havaitsemisen jälkeen takuuajan sisällä. Takuu kattaa tuotteen ominaisuudet.

   

  Takuu ei koske:

  (1) käytöstä tai muuten luonnollisella tavalla aiheutuneita kulumisvaurioita;

  (2) vikoja, jotka ovat aiheutuneet asiattomasta käytöstä tai käsittelystä (esim. isku, sysäys, putoaminen);

  (3) vikoja, jotka johtuvat annettujen käyttöohjeiden laiminlyömisestä;

  (4) paristoja tai akkuja

   

  Takuutapauksessa Leifheit myöntää oman arviointinsa mukaan joko viallisten osien korjauksen tai tuotteen vaihtamisen. Mikäli korjaaminen ei ole mahdollista eikä valikoimasta löydy enää samanlaista vaihtotuotetta, korvataan mahdollisimman samantasoisella tuotteella. Myyntihinnan palautus ei takuutapauksessa ole mahdollista. Tämä takuu ei myöskään kata vahingonkorvausvaatimuksia.

   

  Takuun lunastamiseksi käänny viallisen tuotteen ja ostotositteen (kopion) kanssa sen kauppiaan puoleen, jolta hankit tuotteen. Tämä takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.

   

  Teidän lainmukaiset oikeutenne, erityisesti takuuoikeudet, ovat edelleen voimassa eikä tämä takuu rajoita niitä.

   

   

  5 vuoden takuu

  Leifheit AG myöntää tälle laatutuotteelle 5 vuoden takuun ostopäivästä alkaen (tai tilauksissa tuotteen vastaanottamisesta alkaen).

   

  Takuuvaatimukset on esitettävä välittömästi vian havaitsemisen jälkeen takuuajan sisällä. Takuu kattaa tuotteen ominaisuudet.

   

  Takuu ei koske:

  (1) käytöstä tai muuten luonnollisella tavalla aiheutuneita kulumisvaurioita;

  (2) vikoja, jotka ovat aiheutuneet asiattomasta käytöstä tai käsittelystä (esim. isku, sysäys, putoaminen);

  (3) vikoja, jotka johtuvat annettujen käyttöohjeiden laiminlyömisestä;

  (4) paristoja tai akkuja

   

  Takuutapauksessa Leifheit myöntää oman arviointinsa mukaan joko viallisten osien korjauksen tai tuotteen vaihtamisen. Mikäli korjaaminen ei ole mahdollista eikä valikoimasta löydy enää samanlaista vaihtotuotetta, korvataan mahdollisimman samantasoisella tuotteella. Myyntihinnan palautus ei takuutapauksessa ole mahdollista. Tämä takuu ei myöskään kata vahingonkorvausvaatimuksia.

   

  Takuun lunastamiseksi käänny viallisen tuotteen ja ostotositteen (kopion) kanssa sen kauppiaan puoleen, jolta hankit tuotteen. Tämä takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.

   

  Teidän lainmukaiset oikeutenne, erityisesti takuuoikeudet, ovat edelleen voimassa eikä tämä takuu rajoita niitä.

 • French

  Conditions de la garantie

   

   

  3 Ans Garantie

  Sur ce produit de qualité, la société Leifheit AG accorde une garantie de 3 ans à partir de la date d‘achat (ou de la date de réception de la marchandise s‘il a été acheté sur commande). En cas de défaut, vous devez faire valoir vos droits à la garantie immédiatement après son apparition lorsque l‘appareil est toujours sous garantie. 

   

  La garantie couvre l‘état des produits. Sont exclus de la garantie :

  (1) les défauts d‘usure liés à l‘utilisation ou à toute autre cause d‘origine naturelle ;

  (2) les dommages dus à une utilisation ou une manipulation non-conforme (p. ex. après un coup, un choc, une chute) ;

  (3) les dommages résultant du non-respect des consignes d‘utilisation indiquées ;

  (4) la batterie

   

  En cas de garantie, Leifheit décide, à sa discrétion, soit de réparer les pièces défectueuses, soit de remplacer le produit. Si une réparation se révèle impossible, et si le produit a été retiré de la gamme et ne peut donc pas être remplacé, vous recevez un produit de remplacement d‘une valeur aussi similaire que possible. Lors d‘une prestation liée à la garantie, aucun remboursement du prix d‘achat ne peut avoir lieu. En outre, cette garantie n‘octroie aucun droit pour action en indemnisation. En outre, cette garantie n‘octroie aucun droit aux dommages et intérêts.

   

  Afin de faire valoir votre droit à la garantie, merci de contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit, avec le produit défectueux, la preuve d‘achat (copie) et le coupon de garantie.

   

  Cette garantie est valable dans le monde entier.

   

  Vos droits, en particulier le droit à la garantie ne sont pas affectés ni limités par cette garantie.

   

   

  5 Ans Garantie

  Sur ce produit de qualité, la société Leifheit AG accorde une garantie de 5 ans à partir de la date d‘achat (ou de la date de réception de la marchandise s‘il a été acheté sur commande). En cas de défaut, vous devez faire valoir vos droits à la garantie immédiatement après son apparition lorsque l‘appareil est toujours sous garantie. 

   

  La garantie couvre l‘état des produits. Sont exclus de la garantie : 

  (1) les défauts d‘usure liés à l‘utilisation ou à toute autre cause d‘origine naturelle ;

  (2) les dommages dus à une utilisation ou une manipulation non-conforme (p. ex. après un coup, un choc, une chute) ; 

  (3) les dommages résultant du non-respect des consignes d‘utilisation indiquées ; 

  (4) la batterie

   

  En cas de garantie, Leifheit décide, à sa discrétion, soit de réparer les pièces défectueuses, soit de remplacer le produit. Si une réparation se révèle impossible, et si le produit a été retiré de la gamme et ne peut donc pas être remplacé, vous recevez un produit de remplacement d‘une valeur aussi similaire que possible. Lors d‘une prestation liée à la garantie, aucun remboursement du prix d‘achat ne peut avoir lieu. En outre, cette garantie n‘octroie aucun droit pour action en indemnisation. En outre, cette garantie n‘octroie aucun droit aux dommages et intérêts.

   

  Afin de faire valoir votre droit à la garantie, merci de contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit, avec le produit défectueux, la preuve d‘achat (copie) et le coupon de garantie.

   

  Cette garantie est valable dans le monde entier.

   

  Vos droits, en particulier le droit à la garantie ne sont pas affectés ni limités par cette garantie.

  Conditions de la garantie

 • German

  Garantiebedingungen

   

  3 Jahre Garantie

  Auf ausgewählte Qualitätsprodukte gewährt dir die Leifheit AG 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum (bzw. bei Bestellungen ab Erhalt der Ware). Die individuelle Garantiezeit findest du auf der jeweiligen Produktseite, der Anleitung und zusätzlich auf der Verpackung. Wird bei/an einem Produkt die Garantiezeit nicht ausgelobt, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Die Garantieansprüche musst du unverzüglich nach Auftreten des Defekts innerhalb der Garantiezeit geltend machen. Die Garantie erstreckt sich auf die Beschaffenheit der Produkte.

   

  Ausgeschlossen von der Garantie sind:

  (1) gebrauchsbedingte oder sonstige natürlich hervorgerufene Verschleißmängel;

  (2) Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. Umgang (z.B. Schlag, Stoß, Fall);

  (3) Schäden durch Nichtbeachtung der vorgegebenen Bedienungshinweise;

  (4) Batterie, bzw. Akku

   

  Im Garantiefall gewährt dir Leifheit nach eigenem Ermessen entweder die Reparatur defekter Teile oder den Austausch des Produktes. Falls eine Reparatur nicht durchführbar ist und ein identisches Produkt zum Zwecke des Austauschs nicht mehr im Sortiment verfügbar ist, erhälst du ein möglichst gleichwertiges Ersatzprodukt. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist im Garantiefall nicht möglich. Diese Garantie gewährt zudem keine Schadensersatzansprüche.

   

  Zur Inanspruchnahme der Garantie wende dich bitte unter Vorlage des defekten Produktes und des Kaufbelegs (Kopie) an denjenigen Händler, bei dem du das Produkt erworben haben. Diese Garantie gilt weltweit.

   

   

  5 Jahre Garantie

  Auf ausgewählte Qualitätsprodukte gewährt dir die Leifheit AG 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum (bzw. bei Bestellungen ab Erhalt der Ware). Die individuelle Garantiezeit findest du auf der jeweiligen Produktseite, der Anleitung und zusätzlich auf der Verpackung. Wird bei/an einem Produkt die Garantiezeit nicht ausgelobt, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Die Garantieansprüche musst du unverzüglich nach Auftreten des Defekts innerhalb der Garantiezeit geltend machen. Die Garantie erstreckt sich auf die Beschaffenheit der Produkte.

   

  Ausgeschlossen von der Garantie sind:

  (1) gebrauchsbedingte oder sonstige natürlich hervorgerufene Verschleißmängel;

  (2) Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. Umgang (z.B. Schlag, Stoß, Fall);

  (3) Schäden durch Nichtbeachtung der vorgegebenen Bedienungshinweise;

  (4) Batterie, bzw. Akku

   

  Im Garantiefall gewährt dir Leifheit nach eigenem Ermessen entweder die Reparatur defekter Teile oder den Austausch des Produktes. Falls eine Reparatur nicht durchführbar ist und ein identisches Produkt zum Zwecke des Austauschs nicht mehr im Sortiment verfügbar ist, erhälst du ein möglichst gleichwertiges Ersatzprodukt. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist im Garantiefall nicht möglich. Diese Garantie gewährt zudem keine Schadensersatzansprüche.

   

  Zur Inanspruchnahme der Garantie wende dich bitte unter Vorlage des defekten Produktes und des Kaufbelegs (Kopie) an denjenigen Händler, bei dem du das Produkt erworben haben. Diese Garantie gilt weltweit.

 • Greek

  Όροι εγγύησης

   

   

  ΕΓΓΎΗΣΗ 3 ΧΡΌΝΙΑ

  Για το παρόν προϊόν ποιότητας η Leifheit AG σας παρέχει εγγύηση 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ή σε περίπτωση παραγγελιών από την παραλαβή του προϊόντος).

   

  Οι απαιτήσεις εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά την εμφάνιση του ελαττώματος εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση καλύπτει την καλή κατάσταση των προϊόντων.

   

  Από την εγγύηση εξαιρούνται:

  (1) φθορές που προκύπτουν από τη χρήση ή λοιπές φυσικές φθορές,

  (2) βλάβες από αντικανονική χρήση ή χειρισμό (π.χ. απότομο χτύπημα, πρόσκρουση, πτώση),

  (3) βλάβες εξαιτίας μη τήρησης των προβλεπόμενων οδηγιών χειρισμού,

  (4) η μπαταρία ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία

   

  Σε περίπτωση προβλήματος που καλύπτεται από την εγγύηση, η Leifheit σας παρέχει κατά τη διακριτική της ευχέρεια είτε επισκευή των ελαττωματικών μερών είτε αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή και δεν υπάρχει πλέον το ακριβώς ίδιο προϊόν για αντικατάσταση στη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, θα λάβετε ένα κατά το δυνατόν παρόμοιο προϊόν αντικατάστασης. Η εγγύηση δεν προβλέπει επιστροφή του χρηματικού ποσού αγοράς του προϊόντος. Επιπλέον η εγγύηση δεν καλύπτει καμία αποζημίωση.

   

  Για θέματα εγγύησης αποταθείτε στον εκάστοτε έμπορο επιδεικνύοντας το ελαττωματικό προϊόν και προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς του (αντίγραφο). Η εγγύηση αυτή ισχύει σε όλο τον κόσμο.

   

  Τα νομικά σας δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα εγγύησης, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση.

   

   

  ΕΓΓΎΗΣΗ 5 ΧΡΌΝΙΑ

  Για το παρόν προϊόν ποιότητας η Leifheit AG σας παρέχει εγγύηση 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ή σε περίπτωση παραγγελιών από την παραλαβή του προϊόντος).

   

  Οι απαιτήσεις εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά την εμφάνιση του ελαττώματος εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση καλύπτει την καλή κατάσταση των προϊόντων.

   

  Από την εγγύηση εξαιρούνται:

  (1) φθορές που προκύπτουν από τη χρήση ή λοιπές φυσικές φθορές,

  (2) βλάβες από αντικανονική χρήση ή χειρισμό (π.χ. απότομο χτύπημα, πρόσκρουση, πτώση),

  (3) βλάβες εξαιτίας μη τήρησης των προβλεπόμενων οδηγιών χειρισμού,

  (4) η μπαταρία ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία

   

  Σε περίπτωση προβλήματος που καλύπτεται από την εγγύηση, η Leifheit σας παρέχει κατά τη διακριτική της ευχέρεια είτε επισκευή των ελαττωματικών μερών είτε αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή και δεν υπάρχει πλέον το ακριβώς ίδιο προϊόν για αντικατάσταση στη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, θα λάβετε ένα κατά το δυνατόν παρόμοιο προϊόν αντικατάστασης. Η εγγύηση δεν προβλέπει επιστροφή του χρηματικού ποσού αγοράς του προϊόντος. Επιπλέον η εγγύηση δεν καλύπτει καμία αποζημίωση.

   

  Για θέματα εγγύησης αποταθείτε στον εκάστοτε έμπορο επιδεικνύοντας το ελαττωματικό προϊόν και προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς του (αντίγραφο). Η εγγύηση αυτή ισχύει σε όλο τον κόσμο.

   

  Τα νομικά σας δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα εγγύησης, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση.

 • Hungarian

  Garanciális feltételek

   

   

  3 Év Garancia

  A megvásárolt minõségi termékre a Leifheit AG 5 év jótállást ad, amely a vásárlás napján (ill. megrendelés esetén az áru átvételének napján) kezdõdik. Amennyiben a jótállási idõn belül hiba jelentkezne a termékben, jótállási igényeit haladéktalanul jeleznie kell felénk. A jótállás a termékek állapotára is kiterjed.

   

  Nem tartoznak a jótállás hatálya alá:

  (1) a használattal összefüggõ, vagy egyéb természetes kopás okozta hibák;

  (2) a nem megfelelõ használat, ill. bánásmód (pl. ütés, ütõdés, leesés) által okozott károk;

  (3) az elõírt kezelési útmutatások figyelmen kívül hagyása által okozott károk;

  (4) az elem, ill. az akku hibája

   

  Jótállás alá esõ hiba esetén a Leifheit saját belátása szerint megjavítja a hibás alkatrészeket, vagy kicseréli a terméket. Ha a termék nem javítható, és a termékválasztékban már nem áll rendelkezésre a csere céljára megfelelõ, azonos minõségû termék, lehetõség szerint vele egyenértékû másik terméket adunk Önnek. A termék vételárát jótállás esetén nem áll módunkban visszatéríteni. Továbbá, a jelen garancia nem szolgáltat alapot kártérítési igények érvényesítésére.

   

  Jótállási igényének érvényesítésével forduljon a kereskedéshez, ahol a terméket vásárolta, és mutassa be a hibás terméket, valamint a pénztári bizonylat másolatát. A jelen jótállás hatálya az egész világra kiterjed.

   

  Az Önt megilletõ törvényes jogokat, beleértve a szavatossági jogokat is, a jelen jótállás semmiben nem korlátozza, hanem azok továbbra is érvényben maradnak. 

   

   

  5 Év Garancia

  A megvásárolt minõségi termékre a Leifheit AG 5 év jótállást ad, amely a vásárlás napján (ill. megrendelés esetén az áru átvételének napján) kezdõdik. Amennyiben a jótállási idõn belül hiba jelentkezne a termékben, jótállási igényeit haladéktalanul jeleznie kell felénk. A jótállás a termékek állapotára is kiterjed.

   

  Nem tartoznak a jótállás hatálya alá:

  (1) a használattal összefüggõ, vagy egyéb természetes kopás okozta hibák;

  (2) a nem megfelelõ használat, ill. bánásmód (pl. ütés, ütõdés, leesés) által okozott károk;

  (3) az elõírt kezelési útmutatások figyelmen kívül hagyása által okozott károk;

  (4) az elem, ill. az akku hibája

   

  Jótállás alá esõ hiba esetén a Leifheit saját belátása szerint megjavítja a hibás alkatrészeket, vagy kicseréli a terméket. Ha a termék nem javítható, és a termékválasztékban már nem áll rendelkezésre a csere céljára megfelelõ, azonos minõségû termék, lehetõség szerint vele egyenértékû másik terméket adunk Önnek. A termék vételárát jótállás esetén nem áll módunkban visszatéríteni. Továbbá, a jelen garancia nem szolgáltat alapot kártérítési igények érvényesítésére.

   

  Jótállási igényének érvényesítésével forduljon a kereskedéshez, ahol a terméket vásárolta, és mutassa be a hibás terméket, valamint a pénztári bizonylat másolatát. A jelen jótállás hatálya az egész világra kiterjed.

   

  Az Önt megilletõ törvényes jogokat, beleértve a szavatossági jogokat is, a jelen jótállás semmiben nem korlátozza, hanem azok továbbra is érvényben maradnak.

 • Italian

  Condizioni di garanzia

   

   

  3 annio garanzia

  Su questo prodotto di qualità Leifheit AG accorda 3 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto (oppure, in caso di ordine, a partire dal ricevimento del prodotto). I diritti di garanzia devono essere fatti valere immediatamente, alla comparsa del difetto, ed entro il periodo di garanzia.

   

  La garanzia si estende alle caratteristiche dei prodotti. Sono esclusi dalla garanzia:

  (1) i difetti di usura dovuti all‘utilizzo o altri difetti di usura che si presentano per cause naturali;

  (2) i danni provocati da un impiego o da un trattamento scorretto (ad esempio colpi, urti, cadute);

  (3) i danni causati dall‘inosservanza delle indicazioni per l‘uso stabilite;

  (4) la batteria

   

  In caso di garanzia Leifheit garantisce, a propria discrezione, la riparazione delle parti difettose o la sostituzione del prodotto.

   

  In caso non sia possibile eseguire la riparazione e nell‘assortimento non sia più disponibile un prodotto identico con cui sostituire l‘articolo difettoso, Leifheit fornisce un prodotto sostitutivo possibilmente dello stesso valore. In caso di garanzia si esclude la possibilità di rimborso del prezzo di acquisto. Inoltre la presente garanzia non prevede diritti di risarcimento danni. Inoltre questa garanzia non comporta diritti al risarcimento di danni.

   

  Per ricorrere alle prestazioni di garanzia rivolgersi al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto, presentando il prodotto difettoso, la ricevuta di acquisto (in copia) e il tagliando di garanzia.

   

  La presente garanzia è valida in tutto il mondo.

   

  I diritti legali del cliente, in particolare i diritti alle prestazioni di garanzia, continuano a valere e non vengono limitati dalla presente garanzia.

   

   

  5 annio garanzia

  Su questo prodotto di qualità Leifheit AG accorda 5 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto (oppure, in caso di ordine, a partire dal ricevimento del prodotto). I diritti di garanzia devono essere fatti valere immediatamente, alla comparsa del difetto, ed entro il periodo di garanzia.

   

  La garanzia si estende alle caratteristiche dei prodotti. Sono esclusi dalla garanzia:

  (1) i difetti di usura dovuti all‘utilizzo o altri difetti di usura che si presentano per cause naturali;

  (2) i danni provocati da un impiego o da un trattamento scorretto (ad esempio colpi, urti, cadute);

  (3) i danni causati dall‘inosservanza delle indicazioni per l‘uso stabilite;

  (4) la batteria

   

  In caso di garanzia Leifheit garantisce, a propria discrezione, la riparazione delle parti difettose o la sostituzione del prodotto.

   

  In caso non sia possibile eseguire la riparazione e nell‘assortimento non sia più disponibile un prodotto identico con cui sostituire l‘articolo difettoso, Leifheit fornisce un prodotto sostitutivo possibilmente dello stesso valore. In caso di garanzia si esclude la possibilità di rimborso del prezzo di acquisto. Inoltre la presente garanzia non prevede diritti di risarcimento danni. Inoltre questa garanzia non comporta diritti al risarcimento di danni.

   

  Per ricorrere alle prestazioni di garanzia rivolgersi al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto, presentando il prodotto difettoso, la ricevuta di acquisto (in copia) e il tagliando di garanzia.

   

  La presente garanzia è valida in tutto il mondo.

   

  I diritti legali del cliente, in particolare i diritti alle prestazioni di garanzia, continuano a valere e non vengono limitati dalla presente garanzia.

 • Latvian

  Garantijas nosacījumi

   

   

  3 Gadu Garantiju

  Ar šo kvalitatīvo produktu Jūs saņemat Leifheit AG 3 gadu garantiju no pirkuma datuma (pasūtījumu gadījumā no produkta piegādes datuma). Garantijas periodā garantijas prasību ir jāiesniedz nekavējoties pēc defekta konstatēšanas. Garantija attiecas arī uz izstrādājuma īpašībām.

   

  Uz garantiju neattiecas:

  (1) defekti, kas radušies no nolietošanās un dabiska nodiluma;

  (2) bojājumi, kas radušies no neatbilstošas lietošanas vai izmantošanas (piemēram, trieciena, sitiena, kritiena);

  (3) bojājumi, kas radušies, neievērojot norādes par produkta izmantošanu;

  (4) baterija, kā arī akumulators

   

  Izmantojot garantijas noteikumus, Leifheit sniedz Jums iespēju izvēlēties starp bojāto daļu remontu vai produkta apmaiņu pret jaunu. Ja remonts nav iespējams un nav pieejams identisks produkts, Jums ir tiesības saņemt līdzvērtīgu aizvietotāju. Garantija nesniedz iespēju saņemt pirkuma vērtības atmaksu. Garantija neietver sevī arī kompensācijas izdevumus par nodarītajiem zaudējumiem.

   

  Lai izmantotu garantiju, Jums ir jāvēršas pie izplatītāja, pie kura produktu iegādājāties, ar pierādījumiem par produkta bojājumu un tā iegādi (čeka kopija). Garantija ir derīga visā pasaulē.

   

  Uz Jums attiecas ne tikai garantijas noteikumi, bet arī Jūsu ar likumu noteiktās tiesības, kuras šī garantija neietekmē un neierobežo.

   

   

  5 Gadu Garantiju

  Ar šo kvalitatīvo produktu Jūs saņemat Leifheit AG 5 gadu garantiju no pirkuma datuma (pasūtījumu gadījumā no produkta piegādes datuma). Garantijas periodā garantijas prasību ir jāiesniedz nekavējoties pēc defekta konstatēšanas. Garantija attiecas arī uz izstrādājuma īpašībām.

   

  Uz garantiju neattiecas:

  (1) defekti, kas radušies no nolietošanās un dabiska nodiluma;

  (2) bojājumi, kas radušies no neatbilstošas lietošanas vai izmantošanas (piemēram, trieciena, sitiena, kritiena);

  (3) bojājumi, kas radušies, neievērojot norādes par produkta izmantošanu;

  (4) baterija, kā arī akumulators

   

  Izmantojot garantijas noteikumus, Leifheit sniedz Jums iespēju izvēlēties starp bojāto daļu remontu vai produkta apmaiņu pret jaunu. Ja remonts nav iespējams un nav pieejams identisks produkts, Jums ir tiesības saņemt līdzvērtīgu aizvietotāju. Garantija nesniedz iespēju saņemt pirkuma vērtības atmaksu. Garantija neietver sevī arī kompensācijas izdevumus par nodarītajiem zaudējumiem.

   

  Lai izmantotu garantiju, Jums ir jāvēršas pie izplatītāja, pie kura produktu iegādājāties, ar pierādījumiem par produkta bojājumu un tā iegādi (čeka kopija). Garantija ir derīga visā pasaulē.

   

  Uz Jums attiecas ne tikai garantijas noteikumi, bet arī Jūsu ar likumu noteiktās tiesības, kuras šī garantija neietekmē un neierobežo. 

 • Lithuanian

  Garantijos sąlygos

   

   

  3 Metø Garantijà

  Pateikiamam kokybiðkam gaminiui „Leifheit AG“ Jums suteikia 3 metø garantijà nuo pirkimo datos (arba, teikiant uþsakymus, nuo prekës gavimo). Garantines pretenzijas Jûs turite reikðti nedelsdami po gedimo atsiradimo garantinio laikotarpio ribose. Garantija taikoma gaminiø kokybei.

   

  Garantija netaikoma:

  (1) naudojimo sàlygotiems ar kitokiems natûraliai sukeltiems susidëvëjimo trûkumams;

  (2) paþeidimams dël netinkamo naudojimo ar elgesio (pvz., smûgio, susidûrimo, nukritimo);

  (3) paþeidimams dël nurodytø naudojimo nuorodø nesilaikymo;

  (4) baterijai ar akumuliatoriui

   

  Esant garantiniam atvejui, „Leifheit“ savo nuoþiûra Jums suteikia arba sugedusiø daliø remontà, arba gaminio keitimà. Jei remonto atlikti neámanoma ir jei asortimente nebëra identiðko gaminio keitimo tikslu, Jûs gausite kiek galima lygiavertiðkesná pakaitiná gaminá. Pirkimo kainos gràþinimas, esant garantiniam atvejui, yra negalimas. Be to, ði garantija netenkina pretenzijø atlyginti þalà.

   

  Kad pasinaudotumëte garantija, pateikdami sugedusá gaminá ir pirkimo dokumentà (kopijà) kreipkitës á tà prekybininkà, ið kurio ásigijote gaminá. Ði garantija galioja visame pasaulyje.

   

  Jûsø ástatyminës teisës, ypaè garantinës teisës, Jums toliau galioja ir nëra apribojamos ðia garantija.

   

   

  5 Metø Garantijà

  Pateikiamam kokybiðkam gaminiui „Leifheit AG“ Jums suteikia 5 metø garantijà nuo pirkimo datos (arba, teikiant uþsakymus, nuo prekës gavimo). Garantines pretenzijas Jûs turite reikðti nedelsdami po gedimo atsiradimo garantinio laikotarpio ribose. Garantija taikoma gaminiø kokybei.

   

  Garantija netaikoma:

  (1) naudojimo sàlygotiems ar kitokiems natûraliai sukeltiems susidëvëjimo trûkumams;

  (2) paþeidimams dël netinkamo naudojimo ar elgesio (pvz., smûgio, susidûrimo, nukritimo);

  (3) paþeidimams dël nurodytø naudojimo nuorodø nesilaikymo;

  (4) baterijai ar akumuliatoriui

   

  Esant garantiniam atvejui, „Leifheit“ savo nuoþiûra Jums suteikia arba sugedusiø daliø remontà, arba gaminio keitimà. Jei remonto atlikti neámanoma ir jei asortimente nebëra identiðko gaminio keitimo tikslu, Jûs gausite kiek galima lygiavertiðkesná pakaitiná gaminá. Pirkimo kainos gràþinimas, esant garantiniam atvejui, yra negalimas. Be to, ði garantija netenkina pretenzijø atlyginti þalà.

   

  Kad pasinaudotumëte garantija, pateikdami sugedusá gaminá ir pirkimo dokumentà (kopijà) kreipkitës á tà prekybininkà, ið kurio ásigijote gaminá. Ði garantija galioja visame pasaulyje.

   

  Jûsø ástatyminës teisës, ypaè garantinës teisës, Jums toliau galioja ir nëra apribojamos ðia garantija.

 • Norwegian

  Garantibetingelser

   

   

  3 års garanti

  På det foreliggende kvalitetsproduktet gir Leifheit AG deg 3 års garanti fra kjøpsdato (hhv. ved bestillinger fra mottak av varen). Garantikravene må du gjøre gjeldende umiddelbart etter at det oppstår en defekt innenfor garantiperioden. Garantien strekker seg til produktenes beskaffenhet.

   

  Garantien omfatter ikke:

  (1) Bruksbetingede eller øvrige naturlig fremkalte slitasjemangler.

  (2) Skader på grunn av feil bruk hhv. håndtering (f.eks. slag, støt, fall).

  (3) Skader på grunn av ikke-overholdelse av angitte betjeningsanvisninger.

  (4) Batteri, hhv. oppladbart batteri.

   

  Hvis garantien benyttes, gir Leifheit deg etter eget skjønn enten reparasjon av de defekte delene eller utbytting av produktet. Hvis en reparasjon ikke kan gjennomføres og et identisk produkt ikke lenger er tilgjengelig i sortimentet for utbytting, får du et erstatningsprodukt med tilsvarende samme verdi. Det er ikke mulig med en refusjon av kjøpeprisen gjennom garantien. Denne garantien gir dessuten ingen rett til skadeerstatningskrav.

   

  For å benytte garantien må du henvende deg til den aktuelle forhandleren som du kjøpte produktet fra og fremlegge det defekte produktet og kjøpskvitteringen (kopi). Denne garantien gjelder over hele verden.

   

  Dine lovbestemte rettigheter, spesielt garantiytelsesrettigheter, gjelder videre og begrenses ikke av denne garantien.

   

   

  5 års garanti

  På det foreliggende kvalitetsproduktet gir Leifheit AG deg 5 års garanti fra kjøpsdato (hhv. ved bestillinger fra mottak av varen). Garantikravene må du gjøre gjeldende umiddelbart etter at det oppstår en defekt innenfor garantiperioden. Garantien strekker seg til produktenes beskaffenhet.

   

  Garantien omfatter ikke:

  (1) Bruksbetingede eller øvrige naturlig fremkalte slitasjemangler.

  (2) Skader på grunn av feil bruk hhv. håndtering (f.eks. slag, støt, fall).

  (3) Skader på grunn av ikke-overholdelse av angitte betjeningsanvisninger.

  (4) Batteri, hhv. oppladbart batteri.

   

  Hvis garantien benyttes, gir Leifheit deg etter eget skjønn enten reparasjon av de defekte delene eller utbytting av produktet. Hvis en reparasjon ikke kan gjennomføres og et identisk produkt ikke lenger er tilgjengelig i sortimentet for utbytting, får du et erstatningsprodukt med tilsvarende samme verdi. Det er ikke mulig med en refusjon av kjøpeprisen gjennom garantien. Denne garantien gir dessuten ingen rett til skadeerstatningskrav.

   

  For å benytte garantien må du henvende deg til den aktuelle forhandleren som du kjøpte produktet fra og fremlegge det defekte produktet og kjøpskvitteringen (kopi). Denne garantien gjelder over hele verden.

   

  Dine lovbestemte rettigheter, spesielt garantiytelsesrettigheter, gjelder videre og begrenses ikke av denne garantien.

 • Portuguese

  Condições de garantia

   

   

  3 Anos Garantia

  Em relação ao presente produto a Leifheit AG 3 concede uma garantia de 3 anos a partir da data de compra (ou, em caso de encomenda, a partir da receção do produto). As revindicações de garantia têm de ser colocadas imediatamente após deteção do defeito dentro do período de garantia. A garantia abrange o estado do produto.

   

  Excluídos da garantia estão:

  (1) Defeitos resultantes da utilização ou outros defeitos provocados por desgaste;

  (2) Danos devido a utilização ou manipulação incorreta (por ex. embate, choque, queda);

  (3) Danos devido a inobservância das instruções de utilização especificadas;

  (4) Pilha ou bateria

   

  Em caso de garantia a Leifheit concede, após avaliação própria, a reparação de peças defeituosas ou a substituição do produto. Se não for possível realizar uma reparação, e um produto idêntico já não se encontrar em stock para efeitos de substituição, receberá um produto de substituição equiparável. O reembolso do valor de compra não é possível em caso de garantia. Além disso, esta garantia não concede quaisquer direitos de indemnização.

   

  Para acionar a garantia, contacte o vendedor ao qual adquiriu o produto, apresentando o produto defeituoso e o comprovativo de compra (cópia). Esta garantia é válida mundialmente.

   

  Os seus direitos legais, particularmente diretos de garantia, permanecerão em vigor e não serão limitados por esta garantia.

   

   

  5 Anos Garantia

  Em relação ao presente produto a Leifheit AG 5 concede uma garantia de 3 anos a partir da data de compra (ou, em caso de encomenda, a partir da receção do produto). As revindicações de garantia têm de ser colocadas imediatamente após deteção do defeito dentro do período de garantia. A garantia abrange o estado do produto.

   

  Excluídos da garantia estão:

  (1) Defeitos resultantes da utilização ou outros defeitos provocados por desgaste;

  (2) Danos devido a utilização ou manipulação incorreta (por ex. embate, choque, queda);

  (3) Danos devido a inobservância das instruções de utilização especificadas;

  (4) Pilha ou bateria

   

  Em caso de garantia a Leifheit concede, após avaliação própria, a reparação de peças defeituosas ou a substituição do produto. Se não for possível realizar uma reparação, e um produto idêntico já não se encontrar em stock para efeitos de substituição, receberá um produto de substituição equiparável. O reembolso do valor de compra não é possível em caso de garantia. Além disso, esta garantia não concede quaisquer direitos de indemnização.

   

  Para acionar a garantia, contacte o vendedor ao qual adquiriu o produto, apresentando o produto defeituoso e o comprovativo de compra (cópia). Esta garantia é válida mundialmente.

   

  Os seus direitos legais, particularmente diretos de garantia, permanecerão em vigor e não serão limitados por esta garantia.

 • Romanian

  Condiții de garantare

   

   

  3 Ani Garantie

  Firma Leifheit AG vă oferă pentru acest produs de calitate o garanție de 3 ani de la data cumpărării (în cazul comenzilor de la primirea produsului). Solicitările de garanție trebuie făcute imediat după apariția defectului în cadrul perioadei de garanție. Garanția se referă la structura produselor.

   

  Sunt excluse de la garanție:

  (1) deteriorările de uzură generate prin utilizare sau din alte cauze naturale;

  (2) deteriorările provocate de utilizarea respectiv manipularea necorespunzătoare (de ex. lovitură, șoc, cădere);

  (3) deteriorările provocate de nerespectarea indicațiilor de operare;

  (4) bateria, respectiv acumulatorul

   

  În caz de solicitare a garanției, după evaluarea situației, Leifheit va repara piesele defecte sau va înlocui produsul. În cazul în care reparația nu poate fi realizată iar în gama de produse nu mai există un produs identic pentru înlocuirea celui defect, veți primi un produs cât se poate de asemănător. În cazul solicitării garanției nu este posibilă rambursarea prețului de achiziție. Astfel această garanție nu oferă pretenții de despăgubire.

   

  Pentru revendicarea garanției vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul, prezentând produsul defect și dovada de cumpărare (copie). Această garanție este valabilă internațional.

   

  Drepturile dumneavoastră legale, în special drepturile de garanție, sunt valabile în continuare și nu sunt limitate prin această garanție.

   

   

  5 Ani Garantie

  Firma Leifheit AG vă oferă pentru acest produs de calitate o garanție de 5 ani de la data cumpărării (în cazul comenzilor de la primirea produsului). Solicitările de garanție trebuie făcute imediat după apariția defectului în cadrul perioadei de garanție. Garanția se referă la structura produselor.

   

  Sunt excluse de la garanție:

  (1) deteriorările de uzură generate prin utilizare sau din alte cauze naturale;

  (2) deteriorările provocate de utilizarea respectiv manipularea necorespunzătoare (de ex. lovitură, șoc, cădere);

  (3) deteriorările provocate de nerespectarea indicațiilor de operare;

  (4) bateria, respectiv acumulatorul

   

  În caz de solicitare a garanției, după evaluarea situației, Leifheit va repara piesele defecte sau va înlocui produsul. În cazul în care reparația nu poate fi realizată iar în gama de produse nu mai există un produs identic pentru înlocuirea celui defect, veți primi un produs cât se poate de asemănător. În cazul solicitării garanției nu este posibilă rambursarea prețului de achiziție. Astfel această garanție nu oferă pretenții de despăgubire.

   

  Pentru revendicarea garanției vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul, prezentând produsul defect și dovada de cumpărare (copie). Această garanție este valabilă internațional.

   

  Drepturile dumneavoastră legale, în special drepturile de garanție, sunt valabile în continuare și nu sunt limitate prin această garanție.

 • Slovakian

  Záručné podmienky

   

  3-Roènú Záruku

  Na predložený kvalitný výrobok poskytuje spoloènos Leifheit AG 3-roènú záruku od dátumu zakúpenia (resp. v prípade objednávok od dátumu obdržania tovaru). Nároky z titulu záruky si musíte uplatni bezodkladne po zistení chyby poèas záruènej lehoty. Záruka sa vzahuje na akos výrobkov.

   

  Zo záruky vylúèené sú:

  (1) opotrebovanie spôsobené používaním alebo iné prirodzene vyvolané opotrebovanie;

  (2) škody spôsobené neodborným používaním resp. zaobchádzaním (napr. úder, náraz, pád);

  (3) škody spôsobené nedodržaním predpísaných pokynov na používanie;

  (4) batérie resp. akumulátory

   

  V prípade záruky spoloènos Leifheit poda vlastného uváženia zabezpeèí opravu chybných èastí alebo výmenu výrobku. V prípade, že opravu nie je možné vykona a identický výrobok viac nie je k dispozícii vo výrobnom sortimente, dostanete náhradný výrobok, ktorý èo najviac zodpovedá pôvodnému výrobku. Vrátenie kúpnej ceny nie je v prípade záruky možné. Táto záruka okrem toho nezakladá žiadne nároky na náhradu škody.

   

  Na uplatnenie záruky sa obráte, prosím, za predloženia výrobku a dokladu o kúpe (kópia) na predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Táto záruka platí na celom svete.

   

  Vaše zákonné práva, najmä záruèné práva, platia pre vás naïalej a nie sú touto zárukou obmedzené.

   

   

  5-Roènú Záruku

  Na predložený kvalitný výrobok poskytuje spoloènos Leifheit AG 5-roènú záruku od dátumu zakúpenia (resp. v prípade objednávok od dátumu obdržania tovaru). Nároky z titulu záruky si musíte uplatni bezodkladne po zistení chyby poèas záruènej lehoty. Záruka sa vzahuje na akos výrobkov.

   

  Zo záruky vylúèené sú:

  (1) opotrebovanie spôsobené používaním alebo iné prirodzene vyvolané opotrebovanie;

  (2) škody spôsobené neodborným používaním resp. zaobchádzaním (napr. úder, náraz, pád);

  (3) škody spôsobené nedodržaním predpísaných pokynov na používanie;

  (4) batérie resp. akumulátory

   

  V prípade záruky spoloènos Leifheit poda vlastného uváženia zabezpeèí opravu chybných èastí alebo výmenu výrobku. V prípade, že opravu nie je možné vykona a identický výrobok viac nie je k dispozícii vo výrobnom sortimente, dostanete náhradný výrobok, ktorý èo najviac zodpovedá pôvodnému výrobku. Vrátenie kúpnej ceny nie je v prípade záruky možné. Táto záruka okrem toho nezakladá žiadne nároky na náhradu škody.

   

  Na uplatnenie záruky sa obráte, prosím, za predloženia výrobku a dokladu o kúpe (kópia) na predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Táto záruka platí na celom svete.

   

  Vaše zákonné práva, najmä záruèné práva, platia pre vás naïalej a nie sú touto zárukou obmedzené.

 • Slovenian

  Pogoji jamstva

   

   

  3-Letno Garancijo

  Za obstojeèi kakovostni izdelek vam podjetje Leifheit AG nudi 3-letno garancijo, ki velja od datuma nakupa (oz. pri vnaprejšnjem naroèilu, od prevzema blaga). Postopek za garancijske zahteve je potrebno izvesti takoj po nastali napaki in v obdobju garancijskega èasa. Garancija se nanaša na kakovost izdelka.

   

  Garancija ne pokriva:

  (1) obrabe, ki bi nastala zaradi obièajne uporabe ali ostale naravno povzroèene obrabe;

  (2) škode, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali postopkov (npr. elektrièni udar, udarec, padec);

  (3) škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja predpisanih navodil za uporabo;

  (4) baterije oz. akumulatorja.

   

  V primeru garancijske zahteve vam podjetje Leifheit po lastni odloèitvi popravi okvarjeni del naprave ali pa zamenja izdelek. Èe naprave ni možno popraviti in identiènega izdelka ni veè v ponudbi, boste prejeli enakovreden nadomestni izdelek. Ni možno zahtevati povrnjene nakupne cene v primeru garancijskih zahtev za izdelek. Ta garancija ne pokriva poslediène škode in zahtev za to škodo.

   

  Za korišèenje garancije, prosimo, opišite napako na okvarjenem izdelku, priložite nakupni raèun (kopijo), prejetega od prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Garancija velja po celem svetu.

   

  Vaše zakonske pravice, še posebej jamstvene pravice, veljajo še naprej in niso omejene s to garancijo.

   

   

  5-Letno Garancijo

  Za obstojeèi kakovostni izdelek vam podjetje Leifheit AG nudi 5-letno garancijo, ki velja od datuma nakupa (oz. pri vnaprejšnjem naroèilu, od prevzema blaga). Postopek za garancijske zahteve je potrebno izvesti takoj po nastali napaki in v obdobju garancijskega èasa. Garancija se nanaša na kakovost izdelka.

   

  Garancija ne pokriva:

  (1) obrabe, ki bi nastala zaradi obièajne uporabe ali ostale naravno povzroèene obrabe;

  (2) škode, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali postopkov (npr. elektrièni udar, udarec, padec);

  (3) škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja predpisanih navodil za uporabo;

  (4) baterije oz. akumulatorja.

   

  V primeru garancijske zahteve vam podjetje Leifheit po lastni odloèitvi popravi okvarjeni del naprave ali pa zamenja izdelek. Èe naprave ni možno popraviti in identiènega izdelka ni veè v ponudbi, boste prejeli enakovreden nadomestni izdelek. Ni možno zahtevati povrnjene nakupne cene v primeru garancijskih zahtev za izdelek. Ta garancija ne pokriva poslediène škode in zahtev za to škodo.

   

  Za korišèenje garancije, prosimo, opišite napako na okvarjenem izdelku, priložite nakupni raèun (kopijo), prejetega od prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Garancija velja po celem svetu.

   

  Vaše zakonske pravice, še posebej jamstvene pravice, veljajo še naprej in niso omejene s to garancijo.

 • Spanish

  Condiciones de garantía 

   

   

  3 Años Garantía

  Para este producto de calidad, Leifheit AG le otorga 3 años de garantía a partir de la fecha de compra (o en caso de un pedido, a partir del día de recepción). Debe hacer uso de la garantía en cuanto aparezca el defecto y dentro del período de garantía.

   

  La garantía cubre las piezas de los productos. Quedan excluidos de la garantía:  

  (1) defectos causadospor el desgaste relacionados con el uso o naturales;

  (2) el uso o manejo incorrecto (p.ej. golpe, choque, caída); 

  (3) daños debidos al no respeto de las indicaciones de uso;

  (4) la batería

   

  En caso de hacer uso de la garantía, Leifheit decidirá reparar las piezas defectuosas o reemplazar el producto. Si la reparación no es factible y ya no hay disponible un producto idéntico en nuestra gama, para hacer el cambio, recibirá a cambio un producto equivalente. No es posible hacerle el reintegro del precio de venta con la garantía. Esta garantía no cubre daños y perjuicios. Esta garantía no cubre daños y perjuicios.

   

  Para la reivindicación de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto presentando el producto defectuoso, la factura de compra (copia) y el resguardo de la garantía.

   

  Esta garantía es válida mundialmente.

   

  Sus derechos legales, y sobre todo sus derechos de garantía, siguen válidos y no son limitados por esta garantía.

   

   

  5 Años Garantía

  Para este producto de calidad, Leifheit AG le otorga 5 años de garantía a partir de la fecha de compra (o en caso de un pedido, a partir del día de recepción). Debe hacer uso de la garantía en cuanto aparezca el defecto y dentro del período de garantía.

   

  La garantía cubre las piezas de los productos. Quedan excluidos de la garantía:  

  (1) defectos causadospor el desgaste relacionados con el uso o naturales;

  (2) el uso o manejo incorrecto (p.ej. golpe, choque, caída); 

  (3) daños debidos al no respeto de las indicaciones de uso;

  (4) la batería

   

  En caso de hacer uso de la garantía, Leifheit decidirá reparar las piezas defectuosas o reemplazar el producto. Si la reparación no es factible y ya no hay disponible un producto idéntico en nuestra gama, para hacer el cambio, recibirá a cambio un producto equivalente. No es posible hacerle el reintegro del precio de venta con la garantía. Esta garantía no cubre daños y perjuicios. Esta garantía no cubre daños y perjuicios.

   

  Para la reivindicación de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto presentando el producto defectuoso, la factura de compra (copia) y el resguardo de la garantía.

   

  Esta garantía es válida mundialmente.

   

  Sus derechos legales, y sobre todo sus derechos de garantía, siguen válidos y no son limitados por esta garantía.

 • Swedish

  Villkor för garantier

   

   

  3 års garanti

  Den föreliggande kvalitetsprodukten omfattas av 3 års garanti från köptillfället (resp. vid beställningar från mottagningen av produkten). Garantin lämnas av Leifheit AG Garantikrav skall anmälas omedelbart efter defektens upptäckt och inom garantitiden.

   

  Garantin omfattar produktens beskaffenhet. Från garantin undantas:

  (1) användningsrelaterad och andra naturligt uppkommande slitage;

  (2) skador pga. felaktig användning resp. hantering (t.ex. slag, stöttar, fall);

  (3) skador pga. brott mot bruksanvisningens instruktioner;

  (4) batteriet

   

  I garantifall utför Leifheit efter eget bevåg antingen reparationer av skadade delar eller byter ut produkten. Om en reparation inte är möjligt och en identisk produkt för utbyte inte ingår i sortimentet längre levereras en så likvärdig ersättningsprodukt som möjligt. Återbetalning av köpesumman är inte möjligt i garantifall. Garantin omfattar inte heller skadeståndskrav. Denna garanti ger heller inte rätt till skadestånd.

   

  För att utlösa garantin skall den defekta produkten, köpekvittot (kopia) samt garantiavsnittet lämnas till den affären där produkten köptes.

   

  Garantin gäller över hela världen.

   

  Garantin begränsar inte kundens lagliga rättigheter, speciellt garantianspråk. De gäller utöver garantin.

   

   

  5 års garanti

  Den föreliggande kvalitetsprodukten omfattas av 5 års garanti från köptillfället (resp. vid beställningar från mottagningen av produkten). Garantin lämnas av Leifheit AG Garantikrav skall anmälas omedelbart efter defektens upptäckt och inom garantitiden.

   

  Garantin omfattar produktens beskaffenhet. Från garantin undantas:

  (1) användningsrelaterad och andra naturligt uppkommande slitage;

  (2) skador pga. felaktig användning resp. hantering (t.ex. slag, stöttar, fall);

  (3) skador pga. brott mot bruksanvisningens instruktioner;

  (4) batteriet

   

  I garantifall utför Leifheit efter eget bevåg antingen reparationer av skadade delar eller byter ut produkten. Om en reparation inte är möjligt och en identisk produkt för utbyte inte ingår i sortimentet längre levereras en så likvärdig ersättningsprodukt som möjligt. Återbetalning av köpesumman är inte möjligt i garantifall. Garantin omfattar inte heller skadeståndskrav. Denna garanti ger heller inte rätt till skadestånd.

   

  För att utlösa garantin skall den defekta produkten, köpekvittot (kopia) samt garantiavsnittet lämnas till den affären där produkten köptes.

   

  Garantin gäller över hela världen. Garantin begränsar inte kundens lagliga rättigheter, speciellt garantianspråk. De gäller utöver garantin.

ExpandCollapse